69. OMEP Dünya Meclisi Toplantısı ve Uluslararası Konferansı Bildirgesi

Ana Sayfa/69. OMEP Dünya Meclisi Toplantısı ve Uluslararası Konferansı Bildirgesi
69. OMEP Dünya Meclisi Toplantısı ve Uluslararası Konferansı Bildirgesi 2017-10-28T19:40:10+03:00

ERKEN ÇOCUKLUK BAKIMI VE EĞİTİMİ İÇİN YÜKSEK YATIRIM

Opatija, Hırvatistan, Haziran, 2017

Erken çocukluk eğitimi, insanın gelişiminin ayrılmaz bir parçası olan, vatandaşlığın inşası ve diğer tüm hakların sağlanması için doğuştan gelen gerekli kişisel ve sosyal bir haktır.

Bununla birlikte, yoksulluk ve eşitsizlikler yüzünden pek çok çocuk, Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi (EÇBE) programlarına ve hizmetlerine erişememektedir. Bu nedenle, bir hak yerine çoğu durumda bir ayrıcalıktır. UNESCO’nun dünyada 2016 yılı verilerine göre, 5 ila 6 yaşlarındaki çocukların % 67’si okul öncesi eğitim almaktadır ancak kalitedeki belirgin farklarla eğitim almaktadırlar. Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki en zengin ailelerden 3-4 yaş arasındaki çocukları, yoksul çocuklardan neredeyse altı kat daha fazla eğitim almaktadırlar. Bu arada, 3 yaşın altındaki çocuklar, EÇBE çalışmaları ve kamu politikalarında görünmezdir.

Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi, Devletlerin, çocuğun üstün yararı ilkesini göz önüne alarak, çocukların haklarını koruma, geliştirme ya da onarmak için yasal bir zorunluluğu olduğunu belirtir. Bu nedenle, çocuklara yatırım yapılması hükümetlerin önceliği olmalıdır.

Birçok ülkede yetersiz yatırım, sosyal adaletsizlik, erişimde ayrımcılık, düşük kaliteli imkânlar ve politikaların sürdürülebilirliğindeki yetersizlik ile çocukların şimdiki ve gelecekteki yaşamları için ciddi sonuçlar doğurmaktadır. UNESCO, adil ve yeterli finansman eksikliğinin, dünyanın 2015 yılında Herkes İçin Eğitim (Education for all goals-EFA goals) hedeflerini karşılamadaki başarısızlığının önemli bir nedeni olduğunu savunuyor. Şu anda, eğitim için kalkınma yardımı 2009’da sağlanan yardımdan daha azdır. Benzer şekilde, ailelerin eğitimle ilgili olarak ödeyeceği toplam harcamanın yüzdesi, fakir ülkelerde daha zengin olanlardan çok daha yüksektir ve bu nedenle, eğitim için yeni hedeflere göre eşitliği gerçekleştirmek için bunu azaltmak gerekmektedir.

Bu nedenle, edilen Çocuk Hakları Komitesi’nin 19 No’lu Genel Haklar kapsamında, son zamanlarda kabul edilen Devletlerin çocuğun haklarına uyumu garanti altına almak için etkinlik, verimlilik, eşitlik, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak bütçe yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini öne sürmesinin nedeni budur. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 4 (Sustainable Development Objective 4- ODS 4) ve Eğitim 2030 Eylem Çerçevesini (Education 2030 Framework for Action) başarmak için yeterli fonlamanın önemini ve bunu başarmak için tüm ülkelerin sorumluluğunu göstermektedir.

Bu nedenle, OMEP, aciliyetle hükümetleri, EÇBE’nin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği ile ilgili finansal taahhütlere uymaya çağırmaktadır:
– EÇBE’ye önem vermek ve EÇBE ile ilgili kamu harcamalarını artırmak,
– EÇBE’ni için gerekli kaynakları eşitlik ve kalite içinde tahsis etmek;
– En dezavantajlı sektörlerin haklarının yaygınlaştırılmasını garanti eden ücretsiz ve kamuya açık EÇBE’yi sağlamak;
Dünya çapında OMEP üyeleri, Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi’ne ilişkin küresel taahhütlere uyulması için katılımcı olmak, işbirliği yapmak, izlemek, değerlendirmek, izlemek ve uygulamakla yükümlüdür.