“İyi Bir Başlangıç İçin Öğretmen Niteliği” Çalıştayı : Hizmetteki Öğretmenin Niteliğini Artırma Raporu

Ana Sayfa/“İyi Bir Başlangıç İçin Öğretmen Niteliği” Çalıştayı : Hizmetteki Öğretmenin Niteliğini Artırma Raporu
“İyi Bir Başlangıç İçin Öğretmen Niteliği” Çalıştayı : Hizmetteki Öğretmenin Niteliğini Artırma Raporu 2017-10-28T18:28:43+03:00

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5. ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ-OMEP TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ

“İyi Bir Başlangıç İçin Öğretmen Niteliği” Çalıştayı

18.10.2017, Çarşamba

Hizmetteki Öğretmenin Niteliğini Artırma Çalışma Raporu

Moderatör: Doç. Dr. Serap Erdoğan  

Moderatör Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Nalan Kuru Turaşlı   

Raportör: Araş. Gör. Tuba Oğuz

 

Hizmetteki Öğretmenlerin Gözü ile Öğretmen Nitelikleri

Çalıştayda öncelikle hizmetteki öğretmenlerin yeterliliklerinin ne olabileceğine ilişkin beyin fırtınası yapılmıştır. Beyin fırtınası sonucunda ortaya çıkan yeterliliklerin kendi içerisinde nasıl gruplanabileceğine ilişkin görüşler alınmıştır. Ardından çalıştaya katılanlar ile mesleki yeterliklere ilişkin ve kişisel gelişime yönelik sorunlar ortaya konulmuş ve çözüm önerileri getirilmiştir. Hizmetteki öğretmen çalıştayına Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan farklı kıdem yıllarında 20 okul öncesi öğretmeni ve 4 öğretim elemanı katkı sunmuştur.

 

Hizmetteki Öğretmenlerin Mesleki Yeterliliklerine İlişkin Var Olan Sorunlar

 • MEB 2013 programının öğretmenlere istenilen nitelikte aktarılamaması,
 • Hizmet içi eğitim seminerlerinin ihtiyacı karşılamadaki yetersizliği,
 • Öğretmenlerin birbirleri ile mesleki gelişim konusunda işbirliği yapmaması,
 • Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini sürdürme noktasında isteksiz olmaları,
 • Öğretmenlerin sınıf içerisindeki uygulamalarında destek personeline ihtiyaç duyması,
 • Sınıf mevcudunun fazla olması ve sınıflarda yaş gruplarının karışık olması,
 • Farklı özelliklere sahip (Yabancı uyruklu çocuklar, boşanmış ebeveyni olan çocuklar, risk altında ve özel gereksinimli çocuklar vb.) çocukların ihtiyaçlarını karşılamada bilgi ve becerilerin yetersiz kalması,
 • Okul öncesi öğretmenliği lisans programında okul öncesi eğitim kurumunun işleyişine ilişkin bilgi veren derslerin sınırlı olması,
 • Lisans eğitiminde öğretmenlerin özlük hakları, yönetmelikler, mevzuat vb. hakkında yeterli bilgi verilmemesi,
 • Öğretmenlerin meslek yaşantılarında izleme ve değerlendirme açısından sınırlılıkların olması,
 • Okul öncesinde yöneticilerin alandan habersiz olmaları Lisans eğitiminde sunulan okul öncesi kurum algısı ile devletteki kurum algısının çatışması,
 • Lisans eğitimi ile Milli Eğitim uygulamaları arasında farklılıklar bulunması,
 • Mesleki liselerde çocuk gelişimi bölümlerinin ve mesleki teknik eğitimleri bölümlerinin kapatılmasıyla nitelikli öğretmen yardımcısı yetiştirilememesi,
 • Yöneticilerin uygulamada yaşattıkları problemler, öğretmenlerin mesleki gelişimleri konusundaki taleplerini desteklememesi,
 • Aile ile ilgili iletişim problemleri,
 • Formatör seçiminde ve eğitiminde yaşanan sorunlar dile getirilmiştir.

Hizmetteki Öğretmenlerin Öğretmenin Kişisel Gelişimine İlişkin Var Olan Sorunlar

 • Öğretmenin öğrenme merakını devam ettirememesi
 • Öğretmenlerin iç motivasyonunu yüksek tutamaması
 • Öğretmenlerin kendilerini değerli hissedememeleri
 • Yeniliğe ayak uyduramamaları
 • Öğretmenlerin çalıştıkları sosyo-kültürel çevrenin özelliklerini bilmemeleri
 • Kendini geliştiren-geliştirmeyen öğretmen ayrımının olmaması, öğretmenlerin performansa dayalı olarak değerlendirilmemesi
 • Öğretmenin çocuğa bakış açısı ile ilgili sorunlar
 • Öğretmenlerin işini severek yapmamaları
 • MEB’in öğretmenlerin kişisel durum ve sorunlarını dikkate almaması konuları dile getirilmiştir.

Öneriler

 • Okul içinde öğretmenlerin kendi öznel sorunlarını ve eksikliklerini desteklemeye yönelik öğretmenden öğretmene eğitimler verilmesi,
 • Öğretmenlerin meslektaşları iletişimini artırmak için tartışma ortamı ve toplantılar sağlanabilir, meslektaşlar arası sınıf içi uygulamaların paylaşması sağlayan bir platform oluşturulabilir,
 • Öğretmenlerin zümreleri ile işbirliğini desteklemek için teknoloji destekli haber kaynakları kullanılabilir,
 • Yardımcı personelinin görev tanımı dışında çalıştırılmaması koşulu ile destek personeli adında bir görev tanımı yapılabilir,
 • Okul öncesi eğitimin zorunlu olması, eğitimin tam gün olması, tam gün uygulamasında öğretmenlerin dönüşümlü olarak birbirlerini desteklemesi,
 • Öğretmenlerin farklı özelliklere sahip çocuklar ile ilgili bilgi ve becerilerinin desteklenmesi (modül, teknolojik araç-gereç vs.)
 • Okul öncesi eğitim alanında görev yapan herkesin belirli bir formasyondan geçirilerek okul öncesi eğitim alanında desteklenmesi ve belli aralıklarla bu eğitimlerin tekrar edilmesi,
 • Lisans derslerine alandan kişilerin davet edilmesi, buna yönelik dersler eklenmesi,
 • Öğretmen adaylarının yönetici ya da yönetici yardımcıları yanında yönetim ve mevzuat uygulaması hakkında bilgi sahibi olması için uygulamaya gitmesinin sağlanması,
 • Öğretmen ailelerin taleplerini göz önünde bulundurmak ile birlikte eğitim konusunda doğru uygulamaları yapması konusunda desteklenmesi,
 • Öğretmen adaylarının farklı uygulama okullarında deneyim kazanmalarının desteklenmesi (köy, üst-alt sosyo ekonomik düzey vs.)
 • Akademisyenlerin program, kitaplar, modüller, müfredatlar konusunda etkili olmaları,
 • Akademisyenlerin eğitim fakültelerinde uygun rol ve model olması,
 • Alanla ilgili çalışmaların ve seminerlerin vs. Milli Eğitim Bakanlığının doğrudan duyurması ile ilgili tedbirler alınması,
 • Kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunlarının okul öncesi öğretmenliğe geçişleri kolaylaştırılmalı ve bölümlerin devamının sağlanması,
 • Eğitim fakültelerine öğretmen seçiminde kişisel yeterliliğe bakılmalı, alan derslerindeki yeterlilik tek başına kriter alınmamalı, öğretmenler için özel yeterlilik alanı belirlenmeli, öğretmenlerin belirli aralıklarla mesleğe uygunluğunun değerlendirilmesi,
 • Programla ilgili bilgilerin mutlaka okul yöneticilerine verilmesi,
 • Hizmet öncesinde öğretmenlerin nitelikli yetiştirilmesine yönelik dersler eklenmesi diksiyon vs.
 • Öğretmenlerin öğrenme merakını devam ettirmesi, iç motivasyonunu yüksek tutması, öğretmenlerin kendilerini değerli hissetmeleri ve yeniliğe ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla “Okul Öncesi Öğretmen Kongresi” yapılması önerilmiştir.